Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

1.1.          Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu na našem webu. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 27. 9. 2023.

1.2.          Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:

1.2.1.          My, čímž se rozumí obchodník, tedy obchodní společnost TABR-BEROUN s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha, IČO 05547717, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, v oddílu C, vložce 265594, DIČ CZ05547717.

1.2.2.          Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:

1.2.2.1.         spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

1.2.2.2.         podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.2.3.          Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese http://www.jidladomu.cz, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat zboží z našeho sortimentu.

1.2.4.          E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese dostupné na webové adrese našeho internetového obchodu.

1.2.5.          Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle dostupném na webové adrese našeho internetového obchodu.

1.2.6.          Smlouvy, kterými se rozumí kupní smlouvy.

1.3.          Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

1.4.          Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

1.5.          Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

1.6.          Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.

1.7.          Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit

1.7.1.          mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí ( adr.coi.cz ) nebo prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line zřízené Evropskou komisí ( ec.europa.eu/consumers/odr ),

1.7.2.          emailem na naší e-mailové adrese,

1.7.3.          osobně v kterékoli naší provozovně,

1.7.4.          telefonicky na našem telefonním čísle.

1.8.          Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

1.8.1.          Česká obchodní inspekce,

1.8.2.          živnostenské úřady,

1.8.3.          Úřad pro ochranu osobních údajů,

1.8.4.          Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Objednávání zboží a uzavírání smluv

2.1.          Objednání zboží. Zboží v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že nabídku na uzavření smlouvy, kterou je vystavení zboží v internetovém obchodě, přijmete prostřednictvím:

2.1.1.          internetového obchodu,

2.1.2.          telefonu.

2.1.3.          objednávkového formuláře.

Provádění objednávek je podmíněno předchozím vytvořením uživatelského účtu v našem internetovém obchodě nebo vytvořením uživatelského účtu námi na základě vyplněného registračního formuláře. Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.

2.2.          Objednání zboží prostřednictvím internetu. Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu provedete přihlášením se ke svému uživatelskému účtu, vybráním nabízeného zboží v požadovaném množství, vyplněním požadovaných údajů a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „Objednávka zavazující k platbě, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.

2.3.          Objednání zboží prostřednictvím telefonu. Objednání zboží prostřednictvím telefonu provedete zavoláním na naše telefonní číslo, na kterém nám sdělíte:

2.3.1.          vybrané zboží v požadovaném množství,

2.3.2.          vaše identifikační údaje:

2.3.2.1.         jméno a příjmení a případný název právnické osoby,

2.3.2.2.         bydliště nebo sídlo,

2.3.2.3.         adresa pro dodání zboží,

2.3.2.4.         telefonní číslo,

2.3.2.5.         e-mailová adresa,

2.3.2.6.         IČO, pokud nejste spotřebitelem,

2.3.2.7.         DIČ, pokud jste plátcem DPH.

2.4.          Objednávání prostřednictvím objednávkového formuláře. Objednání zboží prostřednictvím našeho objednávkového formuláře (jídelního lístku) provedete vyplněním údajů požadovaných ve formuláři (pokud není uvedeno jinak, jsou pro vytvoření objednávky požadovány údajů uvedené výše v čl. 2.3 pro objednávky pro telefonu) a jeho odevzdáním našim pracovníkům.

2.5.          Časové omezení pro objednání zboží. Objednávky zboží je možné činit pouze do uplynutí určeného termínu (pokud není uvedeno jinak, objednávky na konkrétní den je možné činit nejpozději do 16 hodin předchozího pracovního dne).

2.6.          Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy(součásti potvrzení objednávky), jejíž součástí bude:

2.6.1.          potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,

2.6.2.          naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace.

Objednávku učiněnou prostřednictvím telefonu nebo objednávkového formuláře vám potvrdíme po jejím přijetím. V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.

2.7.          Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a přistupovat ke svým smlouvám můžete prostřednictvím internetového obchodu.

Uzavřené smlouvy a jejich obsah

3.1.          Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy lze jednostranně měnit a rušit pouze do uplynutí určeného termínu (pokud není uvedeno jinak, pak do 16 hodin předchozího pracovního dne). Z provozních důvodů můžeme provést jednostrannou změnu objednávky záměnou objednaného zboží za jiné zboží obdobných vlastností.

3.2.          Obsah smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem objednané zboží a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu.

3.3.          Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

3.4.          Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, dochází k tomu na základě darovací smlouvy, proto za jejich vady neodpovídáme. Existence darovací smlouvy je závislá na existenci smlouvy hlavní a darovací smlouva je uzavírána s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.

Platební podmínky

4.1.          Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit způsoby, které naleznete na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě.

4.2.          Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit buď před dodáním zboží, při převzetí zboží, nebo později, a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, jste povinni ji uhradit do 5 dnů od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.

4.3.          Elektronické zasílání daňových dokladů. Souhlasíte s tím, že fakturu (daňový doklad) vám můžeme vystavit a zaslat vám v elektronické podobě na váš e-mail.

Dodací podmínky

5.1.          Způsoby dodání. Způsoby dodání, které můžete využít, naleznete na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě.

5.2.          Omezení dodávání zboží. Zboží dodáváme pouze do Berouna a jeho blízkého okolí.

5.3.          Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se stanete převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu.

5.4.          Doba pro dodání. Zboží bude v této době dodáno na místo určení v ujednaném době (pokud není uvedeno jinak, je zboží dodáváno v určeném dni od 8 do 12 hodin dle našich možností).

5.5.          Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě při dodání do místa určení. Pokud vám zboží budeme poté, co jej nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.

5.6.          Poškození zboží při přepravě. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe:

5.6.1.          ihned při dodání zboží,

5.6.2.          emailem na naší e-mailové adrese,

5.6.3.          osobně v kterékoli naší provozovně,

5.6.4.          telefonicky na našem telefonním čísle.

V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před jejím převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno, nejste povinni jej od přepravce převzít.

5.7.          Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.

Právo na odstoupení od smlouvy

6.1.          Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

6.2.          Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:

6.2.1.          vyčerpání zásob objednaného zboží,

6.2.2.          nepřevzetí zboží při jeho dodání,

6.2.3.          zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,

6.2.4.          uvedení chybných údajů při objednávání zboží,

6.2.5.          objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,

6.2.6.          dalších hodných zvláštního zřetele.

6.3.          Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Upozorňujeme, že při objednání zboží z našeho sortimentu vám jako spotřebiteli nevzniká zákonné právo na odstoupení zboží do 14 dnů bez udání důvodu.

Reklamace vad zboží spotřebitelem

7.1.          Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste spotřebitelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

7.2.          Reklamační doba. Reklamovat u nás můžete vadu, která se na zboží projeví v době 2 let, u použitého zboží v době 1 roku, od převzetí zboží.

7.3.          Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. Neodpovídáme vám za vady zboží, vyplývají-li, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy.

7.4.          Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v reklamační době.

7.5.          Právo na odstranění vady. Má-li zboží vadu, máte právo na bezplatné odstranění vady.

7.6.          Právo na přiměřenou slevu a odstoupení od smlouvy. Pokud vadu odmítneme odstranit nebo ji neodstraníme, nebo je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás, můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy nemáte, pokud je vada nevýznamná.

7.7.          Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe:

7.7.1.          při dodání zboží,

7.7.2.          e-mailem,

7.7.3.          telefonicky,

7.7.4.          osobně v naší provozovně.

7.8.          Náležitosti reklamace. Při reklamaci je třeba sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

7.9.          Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena v přiměřené době, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro vytknutí vad se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

7.10.      Náhrada nákladů reklamace. V případě reklamace máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy.

7.11.      Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace vad zboží podnikatelem

8.1.          Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že nejste spotřebitelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

8.2.          Naše odpovědnost za vady zboží. Zboží vám dodáme v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nebudou-li jakost a provedení ujednány, dodáme vám zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Pokud bude množství určeno jen přibližně, přesné množství určíme my. V případě, že zboží bude při přechodu nebezpečí škody na vás mít vadu, odpovídáme za ni. To neplatí v případě, že půjde o vadu, kterou lze s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

8.3.          Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám za vady zboží, vyplývají-li, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy.

8.4.          Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit. Nejpozději je možné právo uplatnit do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od dne kdy, vám zboží dodáme. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

8.5.          Vaše práva při podstatném porušení smlouvy. Bude-li vada znamenat podstatné porušení smlouvy, máte právo:

8.5.1.          na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

8.5.2.          na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

8.5.3.          odstoupit od smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje dodání zboží s takovou vadou, o které jsme museli již v okamžiku uzavření smlouvy vědět, že pokud byste ji předvídali, smlouvu byste s námi neuzavřeli; v ostatních případech se porušení smlouvy považuje za nepodstatné. Pokud nám zvolené právo neoznámíte, máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.6.          Vaše práva při nepodstatném porušení smlouvy. Bude-li vada nepodstatným porušením smlouvy, máte právo:

8.6.1.          při dodání zboží,

8.6.2.          e-mailem,

8.6.3.          telefonicky,

8.6.4.          osobně v naší provozovně,

Pokud nám zvolené právo neoznámíte, můžeme vadu odstranit dodáním nového zboží nebo dodáním toho, co jsme vám nedodali. Zvolené právo nemůžete později změnit bez našeho souhlasu.

8.7.          Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit:

8.7.1.          při dodání zboží,

8.7.2.          e-mailem,

8.7.3.          telefonicky,

8.7.4.          osobně v naší provozovně.

8.8.          Náležitosti reklamace. Při reklamaci je třeba sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

8.9.          Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro uplatnění vašich práv z odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

8.10.      Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy.
 

Přílohy

 

Odstoupení od smlouvy

Adresát:
TABR-BEROUN s.r.o.,
se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha,
IČO 05547717,
DIČ CZ05547717

Oznamuji/oznamujeme *), že tímto odstupuji/odstupujeme *) od smlouvy o nákupu tohoto zboží *) / o poskytnutí těchto služeb *):Datum objednání *) / datum obdržení *):Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:Adresa spotřebitele/spotřebitelů:Datum:Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán na listině):(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.